H800BHC -Kelly Hemostat Black Coated 5.5'' Hemostats Curved 5'' ( 129-c 100305-bk ) v z