H800BHS - Kelly Hemostats Black-Coated Straight 5'' ( 129-s 100304-bk ) v z