H803 - Kelly Hemostats 5'' -Straight ( 794-5'' -str 650fs 102-s 100304-sl ) m s v z