H809 - Hemostats 10'' Straight ( 806-s 610fs 109-s 65709 ) m s v