H811 - Hemostats 12'' Straight ( ms-579 612fs 110-s ) m s v